Oferta dla Firmy i Organizacji

Usługi jakie świadczymy wyłaniają się z metody Partners in Management™, którą sami praktykujemy na co dzień i poprzez pryzmat której patrzymy na firmy naszych klientów. Widzimy organizację jako dynamiczny układ procesów a współpracę z klientem jako pomoc w ich doskonaleniu.

Pieczęć obrazuje strategiczne obszary ukrytego potencjału, przy wyłanianiu których współpracujemy z naszymi klientami.
Procesem kluczowym, z naszego punktu widzenia, jest komunikacja, gdyż jej jakość warunkuje poprawne działanie wszystkich pozostałych procesów w organizacji. Podejmujemy się prac diagnostycznych, projektowych i szkoleniowych w zakresie doskonalenia następujących aspektów komunikacji:
– Kompetencje komunikacji interpersonalnej i partnerskiej pracowników
– Standardy komunikacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej.
– Komunikacja produktu

Pieczęć obrazująca trzy obszary zastosowania metody Partners in Management. Poprzez komunikację przejawia się ona w obszarach: Budowania zespołów i przywództwa, rozwoju organizacji - budowania relacji ze zmianą i różnorodnością oraz obsłudze klienta zewnętrznego.

Klasyczna definicja zarządzania wyróżnia cztery obszary aktywności zorientowanej na realizację celów organizacji: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolę. 
Największą trudnością przy stosowaniu tradycyjnego podejścia do zarządzania jest nieprzewidywalność zachowań ludzi i zmiana w otoczeniu zewnętrznym.

Aby umożliwić większe wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje organizacja, w miejsce zarządzania zmianą i różnorodnością (którymi w tradycyjnym znaczeniu coraz trudniej jest zarządzać, gdyż utrzymanie nad nimi kontroli staje się niemożliwe) oferujemy zaimplementowanie w firmie pojęć i praktyki budowania relacji ze zmianą i różnorodnością.
W tym obszarze podejmujemy się indywidualnie zaprojektowanych prac w zakresie audytu i przekształcania kultury organizacyjnej na partnerską z wykorzystaniem istniejących w firmie systemów zarządzania jakością.

Realnym zagrożeniem optymalnego wykorzystania kapitału, jakim dysponuje organizacja, jest trafność podejmowanych decyzji. Ryzyko to można zmniejszyć, wprowadzając w miejsce zarządzania kapitałem ludzkim kompetencję zarządzania relacjami. Rola lidera zmienia się z tego, który jako jedyny zna właściwe odpowiedzi, wskazuje kierunek i formułuje cele (gdzie może podjąć mylną decyzję ze względu na ograniczone do jednostkowego, pole widzenia) na tego, który dostarcza członkom zespołu narzędzi do zbudowania samoorganizującego się zespołu. Budowanie zespołów i rozwój kompetencji przywódczych to kluczowy aspekt zarządzania relacjami, które podejmujemy się wdrożyć w organizacji poprzez doradztwo strategiczne, programy rozwoju pracowników i zaprojektowane pod kątem specyfiki danej firmy, interaktywne mapy kanałów komunikacji wewnętrznej.

Miejsce realnej przewagi konkurencyjnej każdej organizacji to jakość obsługi klienta zewnętrznego.

W podejściu tradycyjnym za jakość i obsługę klienta odpowiedzialne są wyspecjalizowane komórki firmy. Oferujemy wprowadzenie kompetencji jakościowej obsługi klienta w całej organizacji, tak aby była ona dostrzegana i praktykowana na każdym etapie i w każdym procesie wewnętrznym. Wykształcenie przez wszystkich pracowników firmy tej kompetencji prowadzi do osiągnięcia wyjątkowego poziomu obsługi klienta zewnętrznego, który zapewnia stabilne, partnerskie relacje z interesariuszami firmy.

Aby doprowadzić do stanu, w którym pracownicy traktują siebie nawzajem jak wewnętrznych klientów, posługujemy się modelem Produktu Personalnego™, definiującego pracodawcę (przełożonego) jako klienta, który na bazie umowy o pracę staje się nabywcą Personalnego Produktu, czyli specjalistycznych usług świadczonych przez pracownika. Pracownik, będąc właścicielem PP staje się odpowiedzialny za jego zdefiniowanie (oraz określenie funkcji, jaką jego produkt spełnia w budowaniu wartości dodanej produktu firmy, której jest pracownikiem), jego stałe rozwijanie (wzbogacanie i doskonalenie) oraz za komunikację ze swoim klientem (klientami) i dążenie do doskonałości w jakości ich obsługi.

W celu optymalnego rozpoznania i wykorzystania potencjału firmy klienta i pola naszej relacji, na każdym etapie współpracy korzystamy z narzędzi komunikacji wizerunkowej.

Kanapka jako metafora komunikacji wizerunkowej